Napovedane spremembe ZDDV

Veljavnost predvidoma od 01.01.2013; Spremembe so navedene v členih zakona, ki se bodo spremenili:

-          9.čl.: prenosi blaga iz Slovenije v drugo državo članico za namene cenitve blaga ali dela na njem ne štejejo za dobave blaga za namene DDV, če se blago po cenitvi ali opravljenem delu na njem vrne davčnemu zavezancu (sedaj:storitve na blagu)

-          30.b čl.: obdavčitev storitev-dajanje v dolgoročni najem osebi , ki ni davčni zavezanec (=DZ): obdavčitev kjer ima ta oseba sedež, bivališče. Izjema bodo dolgoročni najemi zasebnih čolnov osebam, ki niso DZ: kraj obdavčitve je tam, kjer je plovilo dano na razpolago.

-          Nov 3. odstavek 33.čl.: neprekinjene dobave blaga v obdobju, daljšem od enega koledarskega meseca, ki so odposlane ali odpeljane iz Slovenije v drugo državo članico (z oprostitvijo z DDV)se štejejo za zaključene zadnji dan vsakega koledarskega meseca, dokler dobava ni končana.

-          34.čl.: pri pridobitvah blaga znotraj Unije obveznost obračuna DDV nastane na dan izdaje računa. Če račun ni izdan, nastane obveznost obračuna DDV najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljiv dogodek.

-          80.a čl.: izdaja računov – osnovno pravilo je, da pri izdaji računa veljajo pravila po ZDDV-1 če je dobava blaga/storitev opravljena v SLO. Pravilo za čezmejne dobave – obrnjena davčna obveznost: v teh primerih se uporabljajo pravila o izdajanju računov tiste države članice, v kateri ima dobavitelj(izdajatelj računa) sedež. Če je račun izdan s strani kupca, mora takšen račun vsebovati navedbo: »Samofakturiranje«. Za »Samofakturiranje« se morata obe stranki predhodno dogovoriti. Skrajni rok za izdajo računa je 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane dobava blaga ali je bila opravljena storitev.
Določeni so pogoji, po katerih se lahko izda poenostavljen račun: kadar znesek na računu, brez DDV, ni višji od 100 EUR, če gre za dokument ali sporočilo, ki spreminja prvoten račun (bremepis, dobropis) oziroma če je račun izdan končnemu potrošniku. Izdajanje poenostavljenega računa pa ni predvideno pri prodaji na daljavo in v zvezi s transakcijami znotraj Unije, ki so oproščene plačila DDV.

-          84.čl.: uvaja se enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa.

-          94.čl: da bi poenostavili administrativne obveznosti davčnih zavezancev in znižali administrativne obremenitve davčnega organa z vidika nadzora manjših zavezancev, je predviden prag letnega prometa za male davčne zavezance 50.000 EUR. Slovenija mora za povišanje praga predhodno pridobiti dovoljenje Sveta EUR, kar pomeni, da se bo višji prag lahko uporabljal šele po pridobljeni odobritvi.

Aktualno

Več naAktualno