Prag 50.000 EUR za obvezen vstop v DDV potrjen

Svet Evropske unije je dne 22. januarja 2013 sprejel izvedbeni Sklep, s katerim se Republiki Sloveniji dovoli oprostitev DDV  za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 EUR. Sklep je pričel učinkovati na dan uradne obvestitve (URL EU, 25.01.2013), uporablja pa se od 01.01.2013.

Prehodne določbe novele ZDDV-1G (URL 83/2012, z dne 06.11.2012) pa določajo, da se prag začne uporabljati prvi dan drugega koledarskega meseca, ki sledi mesecu objave v Uradnem listu Evropske unije. Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta mora minister, pristojen za finance, objaviti še v Uradnem listu Republike Slovenije, tako da pričakujemo, da bo se bo novi prag za obvezni vstop v sistem DDV pričel uporabljati s 01.03.2013.

 

Aktualno

Več naAktualno