Pripravlja se davčna reforma

Finančni minister Dušan Mramor je 24. 11. 2015 sporočil, da se je vlada – zaradi razmeroma negativnih odzivov na osnutke treh davčnih zakonov, ki so bili do prejšnjega tedna v javni obravnavi – odločila, da letos še ne bo predlagala davčnih sprememb.

Prvotna objava z dne 11. 11. 2015:

Ministrstvo za finance je 10. novembra 2015 predstavilo predloge sprememb treh zakonov. Prvi se tiče posebne davčne obravnave nagrajevanja uspešnosti delavcev. Drugi prek nižjih olajšav viša obdavčitev kapitalskih dobičkov. Uvaja jo za nepremičnine, kupljene pred letom 2012.

1. Z Zakonom o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev se predlaga posebna davčna obravnava dohodkov delavcev za uspešnost. Upravičenci do posebne davčne obravnave dohodkov delavcev za uspešnost bodo po predlogu delodajalci in delavci. Z zakonom se določajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko ob izplačilu dohodka za uspešnost uveljavijo z zakonom določene ugodnosti, ter določajo davčne ugodnosti ob izplačilu dohodka za uspešnost (tj. dohodek za uspešnost se ne všteva v osnovo za prispevke za osebe v delovnem razmerju in polovica dohodka za uspešnost se ne všteva v davčno osnovo za dohodnino). Z zakonom naj bi se nadomestil veljavni Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/08).

Celotno besedilo zakona v pripravi: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/pridobiDatoteko.euprava?datoteka_id=226508

2. Z novelo Zakona o dohodnini se predlaga znižanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (s sedanjih 100 % na 50 %), črtanje olajšave za zaposlovanje in olajšave za donacije za izplačila političnim strankam, znižanje olajšave za investiranje v okviru dohodka iz dejavnosti ter dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (s sedanjih 40% na 20%),  ukinitev oprostitve dohodnine od dobička iz odsvojitve kapitala z dobo imetništva nad 20 let* in za nepremičnine, pridobljene pred 1. 1. 2012, ter uveljavitev enotne davčne stopnje za dobičke iz kapitala ne glede na dobo imetništva kapitala v višini 25%**, črtanje oprostitve od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi deleža v družbah tveganega kapitala, ter podaljšanje veljavnosti četrtega davčnega razreda z mejno davčno stopnjo 50% do leta 2020.

*Predlaga se črtanje drugega odstavka 132. člena zakona, po katerem se stopnja dohodnine od dobička iz kapitala, ki se po prvem odstavku 132. člena zakona plačuje po stopnji 25%, znižuje vsakih pet let imetništva kapitala in znaša po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala 15%, po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala 10% in po dopolnjenih 15 letih imetništva kapitala 5%. S predlagano spremembo bi se torej določilo, da bi se dohodnina od dobička iz kapitala plačevala po stopnji 25% iz prvega odstavka 132. člena zakona, ne glede na obdobje imetništva kapitala. To pomeni, da se stopnja z daljšanjem obdobja imetništva kapitala ne bi več zniževala.

** Z novim 153. členom zakona se predlaga odprava oprostitve plačevanja dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega z odsvojitvijo nepremičnin, ki so bile pridobljene pred 1. januarjem 2002. Tako se predlaga, da se v obdavčitev zajamejo tudi dobički iz odsvojitve tovrstnih nepremičnin, a le dobički/izgube, doseženi oziroma realizirani po 1. januarja 2016.

V 12. členu predlaganega zakona je navedeno, da ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje!

Celotno besedilo zakona v pripravi: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/pridobiDatoteko.euprava?datoteka_id=226509 in http://e-uprava.gov.si/e-uprava/pridobiDatoteko.euprava?datoteka_id=226457

Viri: delo.si, MF

Aktualno

Več naAktualno