Obvezne sestavine na dopisih po ZGD-1l

Vsi dopisi (naročilnice se štejejo za dopise), ki jih družba pošlje naslovniku, morajo poleg celotne firme in sedeža družbe vsebovati tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matično številko družbe. Pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Vir: racunovodja.com

Pravočasno plačilo davkov prepreči davčno izvršbo

Finančna uprava RS poziva vse davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti. S tem dejanjem se izognejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe. Trenutno je v pripravi za postopke davčne izvršbe 17.249 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 €. Stroški davčne izvršbe, ki jih je dolžan plačati davčni zavezanec, ko prejme sklep o davčni izvršbi, znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na premičnine.
 
Finančna uprava dosledno izvaja vse postopke davčne izvršbe, ne glede na status ali višino dolga davčnega zavezanca. Stroške davčne izvršbe je dolžan plačati dolžnik in so sestavni del tega postopka. V določenih primerih pa lahko ti stroški presegajo znesek davčnega dolga, še posebej če se k temu prištejejo še stroški, ki jih zaračuna banka. Takrat lahko postane zadeva zelo neekonomična in draga.
 
Informacijo o natančni višini dolga pridobite na telefonski številki 08 209 00 00, od ponedeljka do petka v času uradnih ur ali vprašanja posredujete na enega od elektronskih naslovov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Zavezanci, ki ste identificirani kot uporabniki eDavkov, lahko preverite stanje dolga z vpogledom v eKartico.
 
Vir: MF

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Vlada Republike Slovenije je na 10. redni seji, ki je potekala 20. novembra 2014, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

1. S predlogom zakona se povečuje preglednost poslovanja z gotovino in s tem zmanjšujejo možnosti neplačevanja davkov. Z zasledovanjem tega cilja se pri gotovinskem poslovanju ureja izdaja računov ne glede na obliko na način, ki bo omogočal transparentnost podatkov o izdanih računih in o vseh naknadnih spremembah teh računov. Transparentnost in sledljivost podatkov je že zagotovljena v primerih, ko zavezanci izdajajo račune z uporabo računalniških programov in elektronskih naprav v skladu z 38. členom Zakona o davčnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), s predlogom zakona pa bo ta cilj dosežen tudi v primerih, ko zavezanci izdajo račune brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave. V teh primerih bo davčni zavezanec lahko izdal račun za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev z uporabo vezane knjige računov. Vezana knjiga računov se lahko uporablja, če jo davčni organ potrdi. Davčni organ bo vodil evidenco izdanih in evidenco potrjenih vezanih knjig računov.

2. S predlogom se tudi za fizične osebe tako kot velja že za pravne in druge osebe, samostojne podjetnike posameznike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravne in druge državne organe in organe samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, določi obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na prejemnikove transakcijske račune. Zagotavljanje preglednosti in sledljivosti denarnih transakcij je eden izmed ukrepov proti davčnim utajam. Siva ekonomija je povezana z neevidentiranim gotovinskim poslovanjem, ker davčnim zavezancem omogoča, da izkazujejo manjši obseg poslovanja od dejanskega. Poslovanje poslovnih subjektov in fizičnih oseb prek transakcijskih računov davčnemu organu zagotavlja učinkovitejše pobiranje davkov. To še zlasti velja za finančno preiskavo, finančni nadzor in davčno izvršbo. Tretji odstavek 36. člena daje ministru za finance pooblastilo za izdajo podzakonskega predpisa, s katerim podrobneje določi primere oziroma izjeme za katere ne velja obveznost nakazovanja na transakcijske račune. Predvideno je, da bodo v pravilniku določeni primeri tudi za fizične osebe, v katerih ne bo obveznosti nakazovanja na transakcijske račune.

3. Predlog zakona določa, da se odločbe, s katerimi je določeno obročno plačevanje davka, vročajo z navadno vročitvijo.

Po predlogu zakona bo davčni organ pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, vročal dokumente preko informacijskega sistema Finančne uprave RS (portal eDavki), drugim davčnim zavezancem – fizičnim osebam pa bo vročal dokumente preko portala eDavki le, če se bodo prijavili v sistem elektronskega vročanja.

4. Omejitve davčne izvršbe se usklajujejo z omejitvami, določenimi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Predlagana uskladitev zasleduje poenostavitev postopkov za banke ali hranilnice, ki opravljajo davčno in civilno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva.

Z namenom zagotavljanja preživetja dolžnika denarna sredstva, za katera so določena izvzetja in omejitve, ne bodo več predmet davčne izvršbe, če jih davčni zavezanec v mesecu prejema ni dvignil s transakcijskega računa. Ta sredstva dolžnik potrebuje za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Če jih prejemnik iz katerega koli razloga v mesecu prejema ni dvignil, ni primerno, da so v naslednjem mesecu predmet davčne izvršbe.

5. Združene države Amerike so uzakonile določbe, ki so splošno znane kot Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) in za finančne institucije uvajajo poročanje v zvezi z nekaterimi računi. Vlada Republike Slovenije podpira glavni cilj FATCA, ki je izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov, zato je Republika Slovenija z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Finančne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij.

Po zahtevah iz sporazuma bodo v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi - IRS (Internal Revenue Service).

Predlog zakona ureja izvajanje sporazuma, ki je začel veljati dne 1. julija 2014 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/14 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/14).

6. V zvezi z novim sistemom vrednotnic, urejenim v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, se uvaja specifičen sistem plačevanja in določanja prispevkov za socialno varnost, ki je popolna novost. V predlogu zakona se za dohodke iz osebnega dopolnilnega dela (v nadaljnjem besedilu: ODD) uredi način izračuna akontacije dohodnine, in sicer z odločbo davčnega organa na podlagi napovedi davčnega zavezanca (izvajalca ODD).

Vir: MF

Pošiljanje eRačunov

Pošiljanje eRačunov javnemu sektorju oziroma proračunskim uporabnikom
Pravne in fizične osebe bodo lahko eRačune proračunskim uporabnikom pošiljale na 3 načine:

 

Portal bo podpiral pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov (do 5 na mesec). Spletni portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje. Žal praktičen preizkus za fizične in pravne osebe trenutno ni možen. 

Če bi število izdanih eRačunov preseglo 5 na mesec, je potrebno pravočasno pristopiti k uporabi oziroma spremembi računalniškega programa, ki omogoča izdelavo eRačunov in pošiljanje na enega od naštetih načinov.

Po domače:
Račune nekateri izstavljate ali ročno v Wordu, Excelu ali s pomočjo neke programske opreme.
Tisti, ki jih sestavljate ročno in boste v posameznem mesecu javni upravi izdali več kot 5 računov, boste potrebovali programsko rešitev ali ponudnika, ki bo za vas izstavljal račune. Enako velja za tiste, ki uporabljate programsko opremo in boste javni upravi izdali več kot 5 računov na mesečnem nivoju, se boste morali obrniti na svoje programerje.

Pošiljanje eRačunov fizičnim in pravnim osebam

Vaše eRačune bodo lahko prek poljubne elektronske poti sprejemale le tiste fizične in pravne osebe, ki bodo imele primeren računalniški program. Za izdelavo potrebujete ustrezen računalniški program, pošiljanje pa bo potekalo prek poljubne elektronske poti oziroma v dogovoru s prejemnikom eRačuna – preko bank, ponudnikov ali elektronske pošte.

Za uporabnike našega programa: Oppisa in Oppis clienta je pošiljanje eRačunov že pripravljeno, praktične informacije lahko pričakujete prihodnji mesec.

Viri:

SlovenskieRačun

UJP

18. avgusta 2014 se začne izvajati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Finančna uprava RS bo od 18. 8. 2014 nadzirala zaposlovanje in delo na črno v skladu z sprejeto zakonodajo. Z aktivnostmi informiranja želijo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, z aktivnostmi nadzora želijo omejiti pojavnost zaposlovanja in dela na črno. Veliko pozornost bodo zato namenili vsem prejetim prijavam in s prisotnostjo na terenu dosegali oba zastavljena cilja.

Prva pomembna novost novega zakona je, da se bo v nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno vključila Finančna uprava RS s svojimi mobilnimi enotami. Inšpektorat RS za delo pa bo ohranil pristojnost prepovedati opravljanje dela delavcu, ki je zaposlen na črno, ali opravljanje delovnega procesa do odprave ugotovljenih nepravilnosti v primerih zaposlovanja na črno.

Drugi sklop pomembnejših novosti  se nanaša na  sankcije, uvajajo višje globe. Po novem bo poleg odvzema predmeta, s katerim je bilo opravljeno delo na črno, mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno. Zakon določa tudi, da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo od predpisane globe.

Tretji sklop predpisuje, da mora biti izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela. S tem se zasleduje izboljšanje učinkovitosti nadzora, ker se je v praksi pogosto dogajalo, da so se pogodbe dejansko sklepale, če in ko se je vršil nadzor.

Sosedska in sorodstvena pomoč tudi po novem zakonu NISTA delo na črno, če je - tako kot doslej – to delo opravljeno brez plačila in brez sklenjene pogodbe. Sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo bo začel veljati s 1. januarjem 2015, dodatne informacije vam bomo posredovali pravočasno.


Vir: MDDSZ

eRačuni

Skladno z zakonom (Ur. List RS št. 111/2013 z dne 27.12.2013 ZPSPU-A) bodo morali  vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem (šole,vrtci,ministrstva,javna uprava,javni zavodi…..) od  1.1.2015 obvezno izdajati oz. pošiljati  eRačune. Tista podjetja, ki ne bodo mogla pošiljati eRačunov, bodo morala svoje račune prepisovati v poseben portal na UJP.

Zakaj?

eRačun bo za javni sektor popolnoma nadomestil klasično papirno obliko računa. Cilji pa so poenostavljenje, preglednost, učinkovitost, ekološkost, predvsem pa znižanje stroškov.

Kako izdam eRačune?

eRačune lahko pripravite v obstoječi  ali v za eRačune prilagojeni aplikaciji in pošljete prek elektronske poti ali prek izbranega ponudnika elektronske poti, s katerim imate sklenjen dogovor. V register izdajateljev in izmenjave eRačunov vas na podlagi vaše izjave vključi vaš ponudnik . Izdajatelj pripravlja račune na enak način kot sedaj. Namesto tiska, ročnega podpisa, pakiranja in pošiljanja po pošti, se eRačun elektronsko pripravi, podpiše, in pošlje prek elektronske poti. Priporočamo dogovor s ponudnikom elektronske poti, ki vas kot izdajatelja vključi v sistem izmenjave eRačunov.

Kako prejmem eRačune?

Prejemnik eRačunov se v sistem izmenjave eRačunov vključi prek enega izmed ponudnikov elektronskih poti. Za več informacij se lahko obrnete na ponudnika. Prevzem eRačuna je lahko avtomatski in dostavi se ga lahko na več naslovov v poljubni obliki in v različnih medijih. Po prevzemu je mogoče enostavno plačilo brez pretipkavanja.

Kako hranim eRačune?

Prejeti in izdane račune lahko hranimo na več načinov ob pogoju, da je zagotovljena varna hramba. Elektronska hramba naj zagotavlja nespremenljivost eRačunov v obdobju hrambe in primerno sledljivost. Akreditacija pri Arhivu RS zagotavlja dodaten nivo zakonske skladnosti ter veljavnost e-dokumentov.

Kaj so prednosti za vas in Lermani?

Z vami lahko hitreje i ceneje izmenjavamo dokumente, do vaših dokumentov dostopamo v elektronski obliki.
Naši programerji pospešeno pripravljajo celostno rešitev za izdajo in prejem eRačunov, podrobnosti bodo znane jeseni.  

Kakšen je postopek poslovanja z eRačuni?

1.       PRIPRAVA ZA POŠILJANJE
- priprava računa v sistemu uporabnika
- potrjevanje in podpisovanje ter priprava vizualizacij eRačuna
- dodajanje prilog in oblikovanje paketov za dostavo

2.       IZMENJAVA
- elektronska dostava partnerjem
- sledenje in povratnice ob dostavi
- formalni prejem, pregled in hramba

3.       HRAMBA
- akreditirana hramba prejetih in izdanih eRačunov
- pregledovanje in vodenje
- povezovanje z internimi aplikacijami prejemnika

Priporočamo, da razmislite o vstopu v sistem eRačunov pred naslednjim letom, pri čemer vam bomo pomagali.

Sprememba na področju vlaganja prijav za zaposlene

ZZZS obvešča delodajalce, da se s 1. januarjem 2014 prične uporabljati Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1; Uradni list RS, št. 111/13), ki določa, da mora biti prijava v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Vir: ZZZS

Spremembe poročanja davčni upravi

V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje.

Pravilnik je objavljen na spletni strani.

Novosti:

1. Uvedeno je prikazovanje osnove od dohodkov, za katere delodajalcec skladno z 2. členom Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva prispevke obračuna in ne plača.

2. Za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi 18.člena ZPIZ-2, mora delodajalec ob izplačilu dohodka izračunati in plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

3. Ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnin v najem je uvedeno poročanje podatkov o nepremičnini: šifra katastrske občine in številke parcele, oziroma stavbe ali dela stavbe za vsako vrsto nepremičnine posebej.

4. Uvedeno je ločeno prikazovanje podatkov o plači in nadomestilu plače.

5. Uvedeno je prikazovanje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (prevoz, prehrana, dnevnice, nočnine, odpravnine...).

6. Uvedeno je ločeno poročanje o vrsti bonitete.

Podrobno si lahko ogledate na spletni strani davčnega urada.

Od 1. 11. 2013 še ena olajšava za zaposlitev mladih

Če delodajalci za nedoločen čas zaposlijo mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, lahko zanje uveljavljajo dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 11. 2013 in 31. 12. 2014.

Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki je bil sprejet letošnjega julija.

Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Delodajalci lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, če za nedoločen čas zaposlijo brezposelne, ki so mlajši od 30 let in so najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014.

Oprostitev plačila prispevkov uveljavljajo za prvi dve leti zaposlitve. Takšno zaposlitev morajo ohraniti najmanj 24 mesecev neprekinjeno.

Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov pri Davčni upravi RS (DURS-u), ki je pristojna za to področje.

Mladi, za katere delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, imajo enak obseg pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca za socialno varnost dejansko plačani.

Preberite več o oprostitvi plačila prispevkov: 

 

Vir: ZRSZ, 24.10.2013

 

Vstop Hrvaške v EU

Carinska služba se 1. julija 2013 umika z mejnih prehodov s Hrvaško. To bo velika sprememba za občane in podjetja. Carinska kontrola na meji med Hrvaško in Slovenijo bo popolnoma odpravljena, tudi v notranjosti Slovenije ne bo blagovnega carinjenja za blago, ki prihaja iz Hrvaške v Slovenijo ali obratno. Blago za osebne potrebe in komercialno blago podjetij bo lahko potovalo popolnoma prosto.

Več informacij najdete na povezavi

Aktualno

Več naAktualno