Vsi poslovni subjekti morajo imeti ločen račun za opravljanje dejavnosti

Brez globe samo s prijavo transakcijskega računa

Davčna uprava RS poziva vse poslovne subjekte, ki poslujejo brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslujejo z računom odprtim v tujini, ki ga niso sporočili davčnemu organu, da to uredijo najkasneje do 15. januarja 2013. Sprememba Zakona o davčnem postopku je namreč uveljavila visoke globe za prekršek neprijavljenega ali neodprtega transakcijskega računa. Predvidene globe za vse omenjene prekršek se gibljejo med 800 in 30.000 EUR za poslovne subjekte in od med 400 in 4.000 EUR za odgovorne osebe poslovnih subjektov.

Preberi več

Novosti ZDDPO-2, ZDoh-2, ZDavP-2 in ZDFS

Novosti Zakona o dohodku pravnih oseb, Zakona o dohodnini, Zakona o davčnem postopku in Zakona o davku na finančne storitve so bile objavljene v Uradnem listu številka 94, dne 10.12.2012.

Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDDPO-2I

Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDOH-2L

Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDFS

vir: DURS

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDAVP-2

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDPO-2

Vlada bo na 22. izredni seji Državnega zbora med drugim obravnavala tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Ena izmed pomembnih sprememb je predvidena v 36. členu ZDDPO-2, in sicer da bo zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij dovoljeno največ v višini 50% davčne osnove davčnega obdobja.

Spremembe se navezujejo še na:

  • posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih  odhodkov,
  • dohodkov od storitev, ki imajo vir  v Sloveniji,
  • razšitirev olajšave za donacije še na splošnokoristne namene.

 

Več o predlogu si lahko preberete tukaj.

Predlog obrazca IZVRŠNICE

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo nov predlog obrazca izvršnice, ki jo lahko najdete tukaj.

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu z ZPreZP-1 (Uradni  list RS, št. 57/2012), s katero se dolžnik zaveže plačati določeni denarni znesek. Izdata jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ. Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev. Izvrševanje plačil na podlagi izvršnice je pričelo veljati 28.10.2012.

Preberi več

Kratkotrajno delo

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007) je v 12.a členu uzakonil kratkotrajno delo kot izjemo, ki se ne šteje kot delo ali zaposlovanje na črno.

Prijava kratkotrajnega dela in vodenje evidence opravljanja kratkotrajnega dela je podrobneje opredeljeno v:

Namen citirane določbe je, da lahko zakonec, otroci in starši lastnika oziroma solastnika družbe, ustanovitelja zavoda oziroma samostojnega podjetnika z največ 10 zaposlenimi v primerih izredno povečanega obsega dela pri naštetih delodajalcih opravljajo kratkotrajno delo – neke vrste pomoč, za katero ne prejemajo plačila. Vendar pa je treba opravljanje kratkotrajnega dela pred začetkom dela prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti. Prijava se lahko vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja.

Preberi več

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah PZDDV

Na spletni strani Ministrstva za finance je bil objavljen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Povezava na Predlog-13.11.2012

Zakon o spremembah ZDDV-1G objavljen v Uradnem listu RS

Spremembe ZDDV, o katerih smo vas obvestili v novici dne 23. oktobra
2012, so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 83, 06.11.2012. Zakon začne veljati
1. januarja 2013.

 

Davčna obravnava daril

Če pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, daje darilo poslovnim partnerjem, se to darilo obravnava kot strošek reprezentance, ki se kot odhodek prizna v višini 50%. Če pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, darilo daje zaposlenim ali njihovim družinskim članom, je strošek tega darila lahko davčno priznan, če je obdavčen po ZDoh-2 kot boniteta, sicer pa stroški za darila štejejo med davčno nepriznane.

Napovedane spremembe ZDOH-2

Vlada je v mesecu oktobru v državni  zbor poslala besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in ga poslala v obravnavo in  sprejetje po rednem postopku. Če bo zakon potrjen, se bo ureditev začela uporabljati s 01.01.2013.

Predlog novele Zakona o dohodnini predlaga uvedbo pavšalne obdavčitve za mikro podjetja in samostojne podjetnike. Predlog zakona namreč nadgrajuje možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

S predlogom novele se urejajo nekatera področja obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb, ki so bila namenjena poenostavitvi poslovanja fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, in v praksi niso zaživela v zadostnem obsegu ali je pri izvajanju določb prihajalo do nekaterih težav, oziroma se uvajajo nekatere rešitve za obdavčevanje dohodkov, ki jih ureja spremenjena oziroma na novo sprejeta področna zakonodaja. S predlogom se realizirajo tudi določeni ukrepi, ki zmanjšujejo oziroma odpravljajo nekatere davčne potroške, s ciljem javnofinančne konsolidacije.

S predlagano spremembo zakona se

1. pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, z upoštevanjem normiranih odhodkov:

-       določa višji limit prihodkov iz opravljanja dejavnosti, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem normiranih odhodkov, in sicer v višini 50.000,00 evrov in spreminja obdobje, ki je relevantno za ugotavljanje izpolnjevanja prihodkovnega pogoja za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in obstanek v njem;

-       dviguje višina normiranih odhodkov na 70% davčno priznanih prihodkov;

-       uvaja ugotavljanje prihodkov po principu obračunane realizacije;

-       uvaja priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov;

-       uvaja samodejno podaljševanje načina ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov;

-       uvaja obveznost preverjanja izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov s strani zavezanca;

-       uvaja cedularna obdavčitev zavezancev, ki se odločijo za ugotavljanje svoje davčne osnove iz opravljanja dejavnosti z uporabo normiranih odhodkov;

-       bo davčna obveznost obračunavala z uporabo proporcionalne davčne stopnje v višini 20%;

-       ukinja možnost uveljavljanja dejanskih stroškov prispevkov za socialno varnost;

-       ukinjajo izjeme za dejavnosti, ki se jim po veljavni ureditvi omogoča 70% normiranih odhodkov;

-       spreminja način izračunavanja davčne obveznosti – namesto z odtegljajem ali odmerno odločbo bodo tudi ti zavezanci izračunavali davčno obveznost v obračunu davka.

Preberi več

Napovedane spremembe ZDDV

Veljavnost predvidoma od 01.01.2013; Spremembe so navedene v členih zakona, ki se bodo spremenili:

-          9.čl.: prenosi blaga iz Slovenije v drugo državo članico za namene cenitve blaga ali dela na njem ne štejejo za dobave blaga za namene DDV, če se blago po cenitvi ali opravljenem delu na njem vrne davčnemu zavezancu (sedaj:storitve na blagu)

-          30.b čl.: obdavčitev storitev-dajanje v dolgoročni najem osebi , ki ni davčni zavezanec (=DZ): obdavčitev kjer ima ta oseba sedež, bivališče. Izjema bodo dolgoročni najemi zasebnih čolnov osebam, ki niso DZ: kraj obdavčitve je tam, kjer je plovilo dano na razpolago.

-          Nov 3. odstavek 33.čl.: neprekinjene dobave blaga v obdobju, daljšem od enega koledarskega meseca, ki so odposlane ali odpeljane iz Slovenije v drugo državo članico (z oprostitvijo z DDV)se štejejo za zaključene zadnji dan vsakega koledarskega meseca, dokler dobava ni končana.

-          34.čl.: pri pridobitvah blaga znotraj Unije obveznost obračuna DDV nastane na dan izdaje računa. Če račun ni izdan, nastane obveznost obračuna DDV najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljiv dogodek.

-          80.a čl.: izdaja računov – osnovno pravilo je, da pri izdaji računa veljajo pravila po ZDDV-1 če je dobava blaga/storitev opravljena v SLO. Pravilo za čezmejne dobave – obrnjena davčna obveznost: v teh primerih se uporabljajo pravila o izdajanju računov tiste države članice, v kateri ima dobavitelj(izdajatelj računa) sedež. Če je račun izdan s strani kupca, mora takšen račun vsebovati navedbo: »Samofakturiranje«. Za »Samofakturiranje« se morata obe stranki predhodno dogovoriti. Skrajni rok za izdajo računa je 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane dobava blaga ali je bila opravljena storitev.
Določeni so pogoji, po katerih se lahko izda poenostavljen račun: kadar znesek na računu, brez DDV, ni višji od 100 EUR, če gre za dokument ali sporočilo, ki spreminja prvoten račun (bremepis, dobropis) oziroma če je račun izdan končnemu potrošniku. Izdajanje poenostavljenega računa pa ni predvideno pri prodaji na daljavo in v zvezi s transakcijami znotraj Unije, ki so oproščene plačila DDV.

-          84.čl.: uvaja se enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa.

-          94.čl: da bi poenostavili administrativne obveznosti davčnih zavezancev in znižali administrativne obremenitve davčnega organa z vidika nadzora manjših zavezancev, je predviden prag letnega prometa za male davčne zavezance 50.000 EUR. Slovenija mora za povišanje praga predhodno pridobiti dovoljenje Sveta EUR, kar pomeni, da se bo višji prag lahko uporabljal šele po pridobljeni odobritvi.

Aktualno

Več naAktualno